Kopështi Fikas Tiranë

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

NDERTIMI I KOPESHTIT FIKAS- BASHKIA TIRANE

 

Objektivi i pergjithshem eshte projektimi i godines duke plotesuar kushtet dhe nevojat e paraqitura ne projekt detyre.

Per te arritur objektivin e pergjithshem te projektit ne vijim jane dhene pritshmerite kryesore qe do te arrihen nga Konsulenti:

  • Studim – Projektim i objektit te propozuar si dhe procesi I zhvillimit te projektit Arkitektonik e Inxhinierik
  • Perllogaritja e Kostove
  • Raporte teknike