PROFILI I KOMPANISE “ERALD‐G” shpk

Kompania “ERALD‐G”shpk, eshte krijuar ne qershor te vitit 2003. Si rezultat i eksperiencave temeparshme  te stafit  te saj, “ERALD‐G”shpk  trashegoi  nje eksperience  disa  vjecare  ne fushen endertimit. Qe nga krijimi i saj kompania eshte shquar per produktet cilesore dhe korrektesine ndaj klientit.

 

Kompania “ERALD‐G”shpk, eshte nje kompani qe operon me sukses ne fushen e projektimit te veprave te infrastruktures rrugore, hartimi i masterplaneve dhe planeve urbane, projekte te ndertesave civile ,projekte te ndertesave sociale (objekte spitalore, shkolla), projekteve per stabilizim te shpateve apo dhe punime te tjera gjeoteknike.

SHERBIMET TONA

REZIDENCA ZYRA OBJEKTE SHËNDETËSORE OBJEKTE ARSIMORE OBJEKTE KULTURORE

MASTERPLANE DIZENJIM URBAN STUDIME URBANE INFRASTRUKURË

VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR VLERËSIME TË NDIKIMIT MJEDISOR NË INFRASTRUKTURË DHE BANESA

VLERËSIME TË PRONAVE BANESAVE LOKALE etj

KONSULENCA NË OBJEKTE NDËRTIMORE DHE INFRASTRUKTURË

SHËRBIME MBIKQYRJE

Dëshironi të dini më shumë rreth shërbimeve të Erald-G Sh.P.K?

MENAXHIMI I PROJEKTEVE

Bazuar ne eksperiencen tone ne administrimin e detyrave te ngjashme, si dhe ne projekte e punime terealizuara me pare, kemi konstatuar se eshte e rendesishme te aplikojme teknologine bashkekohore neprojektim duke respektuar me rigorozitet rregullat e mire menaxhimit te projekteve. Kjo garanton nje percaktim te qarte menaxherial dhe te pergjegjesive te qarta te eksperteve pjesemarres ne projekt.

Persa i perket pergjegjesive menaxheriale nenkuptohet:

 

  • Zhvillimi i nje marredhenie bashkepunimi reciprok, produktiv e te dobishem ndermjet personave teperfshire ne projekt
  • Stabilizimi i  linjave  te  qarta  te  komunikimit  te  gjithe  aktoreve  per  te  garantuar  nje koordinimefektiv, ku te gjithe keta aktore te njihen sa me mire me stadin e avancimit te projektit dhe ne ketemenyre te garantohet permbushja e detyrave dhe marrja e pergjegjesive respektive.
  • Pergatitja e nje grafiku te pergjithshem planifikues te projektit duke nenvizuar pikat me te rendesishme, me qellim qe te mundesohet nderhyrja per zgjidhje specifike dhe te lehtesohet aktivitetimenaxherial.
  • Rishikimi i vazhdushem i stadit te zhvillimit te projektimit referuar grafikut te miratuar me qellimndehyrjen per zgjidhjen e menjehereshme te detyrave te pa realizuara ose ne pritje per tu realizuar.
  • Zhvillimi  i  takimeve  periodike  me  te  gjithe  aktoret  e  interesuar  ne  projekt  (takime teknike mepersonat pergjegjes) me qellim mobilizimin e tyre per realizimin e projektit.

KOMPANIA NE LIDHJE ME PROJEKTIN OFRON EKSPERIENCE LOKALE NDERTHURUR ME PERVOJA NDERKOMBETARE

Eksperienca e meparshme e kompanise dhe e eksperteve te saj deshmon se nje nderthurje e inputeve nderkombetare dhe eksperiences lokale siguron dhe eshte nje potencial i sigurte suksesi ne realizimin e projekteve.

 

Pikat e forta te eksperiences tone qendrojne ne:

Njohjen shume te mire dhe aplikimin e dijes teknike ne fushen e planifimit urban por dhe ne projektet e zbatimit duke ofruar eksperience ne nje cikel te plote te nderhyrjeve ne territor.

Kualifikimi dhe aftesite e eksperteve, perditesimi i vazhdueshem i njohurive ne teknologjite e projektimit.

Njohja, perditesimi i vazhdueshem dhe aplikimi gjate projektimit i standarteve, normave shqiptare dhe direktivave te BE.

Perfitimi i produktit final si rezultat i nje procesi bashkerendimi dhe koordinimi me Klientin si dhe me te gjithe aktoret e interesuar.

Aplikimi ne projektet tone te metodave operacionale nderkombetare

478

Klientë

31

Projekte Të Përfunduara

246

Ndërtime

3

Certifikata

Projekte Të Përfunduara

  • All
  • Planifikim Urban
  • Projekte
  • Projektim Godinash
  • Projektim Infrastrukture
Dëshironi të na kontaktoni për më shumë informacione?