Plani i pergjithshëm vendor Bashkia Bulqizë

Erald-G Sh.P.K
Category
Planifikim Urban
About This Project

AUTORITETI KONTRAKTUES: BASHKIA BULQIZË

EMRI I PROJEKTIT: INSTRUMENTI I PËRGJITHSHËM VENDOR BASHKIA BULQIZË

VENDODHJA: BULQIZË KOSTO:  9.900.000 leke DATA : 2013

Përshkrimi i projektit

Instrumenti  i  përgjithshëm  vendor  paraqet  propozime  dhe  strategji për  përmirësimin   e  jetës  së  banorëve  dhe zhvillimin  ekonomik  e kulturor  të qytetit  me  ndërhyrje  në infrastrukturë,  sektorin  e sherbimeve sociale dhearsimore.Projekti përfundoi me dorëzimin të poshtëlistuar:

Dokumenti 1_Analiza dhe vlerësimi i thelluar_Bashkia Bulqizë

Dokumenti     2_Dokumenti     2_Vizioni&Strategjia     e    Zhvillimit_Bashkia

Bulqizë

Dokumenti   3_Dokumenti   3_Relacioni   i  Instrumentit   të  Përgjithshëm

Vendor_ Bashkia Bulqizë

Dokumenti 4_Rregullorja Vendore_Bashkia Peshkopi

Hartat_sipas legjislacionit në fuqi

Vizioni I planit

Bulqiza do të jetë një qytet me zhvillim të qendrueshëm, qendër kulturore dhe ekonomike ku ndërthuret dhe harmonizohettradita dibrane  me zhvillimin  urban  modern,  ku vlerat  dhe kohezioni  social janë në themelet e të ardhmes.

Qellimet e ndërhyrjes

Instrumenti i Përgjithsëm Vendor paraqet ndërhyrje te cilat ndikojnë drejtëpërsëdrejti nëpërmirësimin e jetesës së banorëveduke përmirësuar rrjetet  e infrastrukturës  rrugore,  ujore  dhe energjetike. Në plan rëndësi e vecantë i kushtohet krijimit tëzonave urbane sipas standarteve europiane si dhe dizenjimit dhe krijimit të parqeve natyrore. Çështja e mbetjeve urbanengelet prioritet, për të cilën propozohen metoda grumbillimi dhe largimi të sigurta.