Plani i përgjithshem vendor Bashkia Peshkopi

Erald-G Sh.P.K
Category
Planifikim Urban
About This Project

AUTORITETI KONTRAKTUES: BASHKIA PESHKOPI

EMRI I PROJEKTIT: PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR BASHKIA PESHKOPI

VENDODHJA: PESHKOPI KOSTO: 9.540.000 leke DATA: 2014

Përshkrimi i projektit

Plani I Përgjithsëm Vendor paraqet ndërhyrje te cilat ndikojnë drejtëpërsëdrejti në promovimin e ekonomisë me impaktrajonal, përmirësimin   e  infrastrukturës,   shërbimin   publik   si  dhe  shërbimi urban  social  e shoqëror  në respekt  tëmjedisit  dhe  përmirësimit  të jetës së banorëve.Projekti  përfundoi me dorëzimin të poshtëlistuar:

Dokumenti 1_Analiza dhe vlerësimi i thelluar_Bashkia Peshkopi

Dokumenti 2_Relacioni i PPV_Bashkia Peshkopi Dokumenti 3_Rregullorja Vendore_Bashkia Peshkopi Hartatsipas legjislacionit në fuqi

Vizioni I planit

Peshkopia qendër e zhvillimit që ofron punësim, mirëqënie ekonomike të qëndrueshme  e  prodhime  konkurruese,  me  infrastrukturë  moderne  e mjedis të shëndetshëm  që garanton cilësi jete e turizëm malor e kurativ tërheqës, me komunitet tëmirë arsimuar, dinamik e me vetë inisiativë që përçon vlerat e spikatura të kulturës dibrane.

Qellimet e ndërhyres

Përmirësim  dhe projektim  i infrastrukturës   rrugore e transport në bazë të standardeve  evropiane  që mbështet  zhvillimin dinamik të ekonomisë dhe  biznesit  dhe  mundëson  jetë  aktiv  për  njerëzit  dhe  arsimin  si  dhe ofron hapësira urbane tëintegruara që ruajnë e pasurojnë karakteristikat e arkitekturës dibrane.   Përmirësim të strukturave shëndetësore   dhe strukturave   me  funksion   shërbim   publik,   me  qëllim   përmirësimin   e jetesës së banorëve.