Riforcimi Pallatet Krujë Tërmeti

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

Bashkia Krujë,  kërkon të realizojë hartimin e projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse te nevojshme per perforcimin e struktures se objekteve qe jane klasifikuar si objekte me demtime te medha strukturore ose demtime shume te renda jostrukturore (studim projektimin), për objektin: “Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Krujë”

Ndertesat e vleresuara të demtuara nga aktet e konstatimit vizual dhe nga Akt-ekspertizat e thelluara, të konfirmuara nga Instituti i Ndertimit, për të cilat është lenë detyre hartimi i projekteve të përforcimit dhe nderhyjeve rehabilituese, janë 45 copë. Siperfaqja totale e ndertimit per 45 pallateve eshte 75 350 m2

Projekti i perforcimit do të trajtojë:

 

  1. Analizen strukturore të thelluar (Sipas përcaktimeve të VKM 26 dt.15.01.2020 “Për kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara”).
  2. Hartimin e projekteve teknike përkatëse, te perforcimit dhe nderhyrjeve rehabilituese.
  3. Llogaritjet teknike dhe konstruktive të perforcimit te objekteve
  4. Hartimin e preventivave që përcaktojnë në mënyrë të detajuar zërat e punës
  5. Llogaritjen e kostos se përforcimit për çdo ndertese dhe krahasimin e vleresimin sipas VKM –së.
  6. Oponencën teknike nga Instituti i Ndërtimit për projektet e përforcimit të hartuara.