Shkolla 9-vjecare Shelli Komuna Macukull, Mat

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

AUTORITETI KONTRAKTUES: KOMUNA MACUKULL

 

EMRI I PROJEKTIT: RIKONSTRUKSION I SHKOLLES 9‐VJEÇARE SHELLI

 

VENDODHJA: FSHATI SHELLI, MACUKULL

 

KOSTO:  480.000 leke

 

DATA : 2014

 

Përshkrimi i projektit: Projekti i rehabilitimit te plote te objektit; Punimet ndertimore  (suvatime,  shtresa,  dyer‐dritare…);  Punimet  elektrike; Punimet  hidrosanitare  dhe  ngrohjes;  Sistemime  te  Jashtme,  relacionet dhe specifikimet teknike. Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis