Shërbimet

Shoqeria “ERALD‐G”shpk perbehet nga nje staf i larmishem profesionesh ku spikasin:

‐ Inxh. Rrugesh,

‐ Inxh. Konstruksioni (strukturist vepra arti),

‐ Arkitekt/Urbanist,

‐ Inxh. Hidroteknik,

‐ Inxh. Gjeolog/ Gjeoteknik

‐ Inxh. Gjeodet,

‐ Inxh. Mekanik,

‐ Inxh. M jedisi,

‐ Ekspert mjedisor

‐ Menaxher projekti, etj.

Krahas stafit te perhershem shoqeria “ERALD‐G”shpk ne varesi te projekteve bashkepunon me eksperte te tjere te fushave te ndryshme. Stafi kryesor dhe ekspertet e tjere te kontraktuar sigurojne nje informacion te larmishem por dhe nje fleksibilitet qe ka rezultuar efikas ne rritjen e performances se kompanise.

Krahas eksperteve me pervoje shoqeria “ERALD‐G”shpk ve ne dispozicion te eksperteve staf mbeshtetes si dhe nje strukture administrative e logjistike per t’iu pergjigjur ne kohe te gjitha kerkesave te Klientit.

SHERBIMET TONA

REZIDENCA ZYRA OBJEKTE SHËNDETËSORE OBJEKTE ARSIMORE OBJEKTE KULTURORE

MASTERPLANE DIZENJIM URBAN STUDIME URBANE INFRASTRUKURË

VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR VLERËSIME TË NDIKIMIT MJEDISOR NË INFRASTRUKTURË DHE BANESA

VLERËSIME TË PRONAVE BANESAVE LOKALE etj

KONSULENCA NË OBJEKTE NDËRTIMORE DHE INFRASTRUKTURË

SHËRBIME MBIKQYRJE

Dëshironi të na kontaktoni për më shumë informacione?