Projekt zbatimi i sheshit publik para hyrjes se portit

Take a look of our latest news

Projekt zbatimi i sheshit publik para hyrjes se portit

AUTORITETI PROMOVUES: BASHKIA DURRËS

EMRI I PROJEKTIT: PROJEKT ZBATIMI I SHESHIT PUBLIK PARA HYRJES SE PORTIT

VENDODHJA: DURRËS

DATA: MARS 2016

KOSTO E NDERTIMIT:  584.954.194 leke

VLERA E PROJEKTIT:      29.868.000 leke

Përshkrimi i projektit:

Projekti i ri është kryer duke identifikuar dy zona, njëra ne terren (në rrugë) dhe një pjesë mbi tokë (sheshi i mbuluar me tendë). Sistemi i përgjithshëm organik është përcaktuar nga fazat e ndryshme të listuara më poshtë:

  • PËRGATITJA E KANTIERIT DHE VEPRA TË PËRKOHSHME
  • SHEMBJE DHE VEPRA FILLESTARE
  • OBJEKTE RRUGORE PËR GALERINË
  • OBJEKTE RRUGORE TË JASHTME (SHESHI)
  • FINITURA DHE VESHJA E TENDES
  • VEPRAT ME KARAKTER NATYRAL
  • PAJISJET DHE FURNITURA

Preventivi i punimeve

Relacionet dhe specifikimet teknike.

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

No Comments

Post A Comment