Archive

Bashkia Krujë,  kërkon të realizojë hartimin e projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse te nevojshme per perforcimin e struktures se objekteve qe jane klasifikuar si objekte me demtime te medha strukturore ose demtime shume te renda jostrukturore (studim projektimin), për objektin: “Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse...

SHËRBIME PROJEKTIMI PER PROJEKTIN TEKNIK DHE MARRJEN E LEJES SE NDERTIMIT PER NDERTESAT NJESI BANIMI (PALLAT) NE PERPUTHJE ME PDYV-NE E ZONES THUMANE", NJËSIA ADMINISTRATIVE THUMANE, BASHKIA KRUJE VENDODHJA PDYZH - Thumane njesite e banimit pallat janë pozicionuar ne zonën TH-UB-18,TH-UB-28 dhe TH-UB-34. Fondi Shqiptar i Zhvillimit nëpërmjet...

Bashkia e Tiranës, me fondin 869.400 (tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e katëqind) lekë pa TVSH, kërkon të realizojë projekt-ide përfundimtare studim projektim për objektin:: “NDËRTIMI I GODINËS QENDRA SOCIALE “TË QËNDROJMË SË BASHKU”, KOMBINAT objekt i dëmtuar nga tërmeti i 26 Nëntorit 2019. Standartet...

NDERTIMI I KOPESHTIT FIKAS- BASHKIA TIRANE   Objektivi i pergjithshem eshte projektimi i godines duke plotesuar kushtet dhe nevojat e paraqitura ne projekt detyre. Per te arritur objektivin e pergjithshem te projektit ne vijim jane dhene pritshmerite kryesore qe do te arrihen nga Konsulenti: Studim – Projektim i...

Vendndodhja:  Shkolla e marre ne studim ndodhet ne fshatin Mazhë e Vogël, NJ.A Bubq, Bashkia  Kruje.     GJENDJA EKZISTUESE   Pas termetit te dates 26.11.2019, nga inspektimet ne terren, u konstatuan demtime te renda ne konstruksionin e nderteses.Aftesia mbajtese e struktures eshte ulur ndjeshem duke rritur akoma me shume...

Shkolla “Hasan Koçi” në Shkozet, Durrës, e dëmtuar rëndë nga tërmeti i 26 nëntorit 2019, rilindi më e madhe, më e fortë dhe më e bukur. Rreth 1000 nxënës të shkollës 9-vjeçare në Shkozet, bashkia Durrës kanë tashmë në dispozicion shkollën e rindërtuar me ambiente të...

AUORITETI KONTRAKTUES: BASHKIA LAÇ   EMRI I PROJEKTIT: RIKONSTRUKSIONI I KOPESHTIT NR.1, LAÇ   VENDODHJA: QYTETI LAÇ KOSTO:  780.000 LEKE DATA : 2014 Përshkrimi i projektit: Projekti i rehabilitimit te plote te objektit; Punimet ndertimore  (suvatime,  shtresa,  dyer‐dritare...