Archive

Bashkia Krujë,  kërkon të realizojë hartimin e projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse te nevojshme per perforcimin e struktures se objekteve qe jane klasifikuar si objekte me demtime te medha strukturore ose demtime shume te renda jostrukturore (studim projektimin), për objektin: “Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse...

SHËRBIME PROJEKTIMI PER PROJEKTIN TEKNIK DHE MARRJEN E LEJES SE NDERTIMIT PER NDERTESAT NJESI BANIMI (PALLAT) NE PERPUTHJE ME PDYV-NE E ZONES THUMANE", NJËSIA ADMINISTRATIVE THUMANE, BASHKIA KRUJE VENDODHJA PDYZH - Thumane njesite e banimit pallat janë pozicionuar ne zonën TH-UB-18,TH-UB-28 dhe TH-UB-34. Fondi Shqiptar i Zhvillimit nëpërmjet...

Bashkia e Tiranës, me fondin 869.400 (tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e katëqind) lekë pa TVSH, kërkon të realizojë projekt-ide përfundimtare studim projektim për objektin:: “NDËRTIMI I GODINËS QENDRA SOCIALE “TË QËNDROJMË SË BASHKU”, KOMBINAT objekt i dëmtuar nga tërmeti i 26 Nëntorit 2019. Standartet...

NDERTIMI I KOPESHTIT FIKAS- BASHKIA TIRANE   Objektivi i pergjithshem eshte projektimi i godines duke plotesuar kushtet dhe nevojat e paraqitura ne projekt detyre. Per te arritur objektivin e pergjithshem te projektit ne vijim jane dhene pritshmerite kryesore qe do te arrihen nga Konsulenti: Studim – Projektim i...

Vendndodhja:  Shkolla e marre ne studim ndodhet ne fshatin Mazhë e Vogël, NJ.A Bubq, Bashkia  Kruje.     GJENDJA EKZISTUESE   Pas termetit te dates 26.11.2019, nga inspektimet ne terren, u konstatuan demtime te renda ne konstruksionin e nderteses.Aftesia mbajtese e struktures eshte ulur ndjeshem duke rritur akoma me shume...

Trualli ku do te ndertohet villa eshte ne pronesi te zj. Ledi Leka dhe z. Gerdi Leka dhe ndodhet ne fshatin Dobresh ne afersi te qytetit te Tiranes. Projekt-ideja e paraqitur eshte hartuar ne perputhje me kerkesat e pronareve qe jane njekohesisht dhe investitore. Gjithashtu...

Shkolla “Hasan Koçi” në Shkozet, Durrës, e dëmtuar rëndë nga tërmeti i 26 nëntorit 2019, rilindi më e madhe, më e fortë dhe më e bukur. Rreth 1000 nxënës të shkollës 9-vjeçare në Shkozet, bashkia Durrës kanë tashmë në dispozicion shkollën e rindërtuar me ambiente të...