Archive

AUORITETI KONTRAKTUES: KOMUNA GRESHICE, MALLAKASTER   EMRI I PROJEKTIT: RIKONSTRUKSIONI  I SHKOLLES 9‐VJECARE GRESHICE   VENDODHJA: GRESHICE, MALLAKASTER   KOSTO:  420.000 LEKE   DATA : 2014   Përshkrimi i projektit: Projekti i rehabilitimit te plote te objektit; Punimet ndertimore  (suvatime,  shtresa,  dyer‐dritare...

AUTORITETI KONTRAKTUES: KOMUNA KASTRIOT   EMRI   I   PROJEKTIT:    NDERTIMI    I   SHKOLLES    SE   MESME    KASTRIOT (INTERNATI)   VENDODHJA: KASTRIOT, DIBER   KOSTO:  478.800 LEKE   DATA : 2012   Përshkrimi   i  projektit:  Projekti  i  ndertimit  te  plote  te  objektit  sipas Internatit te viteve 1920; Punimet ndertimore (suvatime, shtresa, dyer‐ dritare...

AUTORITETI KONTRAKTUES: KOMUNA ZERQAN   EMRI I PROJEKTIT: NDERTIMI I QENDRES KULTURORE, ZERQAN   VENDODHJA: ZERQAN, BULQIZE   KOSTO:  480.000 LEKE   DATA : 2012   Përshkrimi  i  projektit:  Projekti  i  ndertimit  te  objektit;  Punimet ndertimore  (suvatime,  shtresa,  dyer‐dritare...

AUTORITETI KONTRAKTUES: KOMUNA MACUKULL   EMRI I PROJEKTIT: RIKONSTRUKSION I SHKOLLES 9‐VJEÇARE SHELLI   VENDODHJA: FSHATI SHELLI, MACUKULL   KOSTO:  480.000 leke   DATA : 2014   Përshkrimi i projektit: Projekti i rehabilitimit te plote te objektit; Punimet ndertimore  (suvatime,  shtresa,  dyer‐dritare...

AUTORITETI KONTRAKTUES: AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL EMRI I PROJEKTIT: RIKONSTRUKSION I GODINES SE AAC, TIRANE VENDODHJA: TIRANE KOSTO:  1.080.000 LEKE   DATA : 2011   Përshkrimi i projektit: Projekti i rehabilitimit te plote te objektit; Punimet ndertimore  (suvatime,  shtresa,  dyer‐dritare...

AUORITETI KONTRAKTUES: DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR BULQIZE   EMRI I PROJEKTIT: RIKOSTRUKSION DHE SISTEMIME TE JASHTME, TE SPITALIT BULQIZE   VENDODHJA: BULQIZE KOSTO:  684.000 LEKE DATA : 2014 Përshkrimi i projektit: Projekti i rehabilitimit te plote te objektit; Punimet ndertimore; Punimet elektrike (ndricimi rrugor);  Sistemime te Jashtme, relacionet dhe specifikimet...