Projekt zbatimi i rrugës së Velipojës (Segmenti Bërdicë-Ura e Gjo Lulit)

Erald-G Sh.P.K
Category
Projects
About This Project

AUTORITETI PROMOVUES: AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

EMRI I PROJEKTIT:   PROJEKT ZBATIMI I RRUGËS SË VELIPOJËS    (SEGMENTI BËRDICË-URA E GJO LULIT)

VENDODHJA: VELIPOJË, SHKODËR

DATA: NENTOR 2016

KOSTO E NDERTIMIT:  3.880.171.558 leke

VLERA E PROJEKTIT:      37.485.600 leke

Përshkrimi i projektit :

Rruge auto, Gjatesi 18 k, kategoria C1, Trup rruge 2×3.75m+bankine2x1.0m bankine e asfaltuar 2×0.75 bakine e pa asfaltuar

  • PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE
  • PUNIME VEPRA ARTI
  • NDERTIM URA 4X15
  • NDERTIM URA TE VOGLA
  • PUNIME NENSHTRESA
  • PUNIME SHTRESA ASFALTIKE
  • SINJALISTIKE RRUGORE
  • PUNIME GJELBERIMI

Preventivi i punimeve

Relacioni Teknik dhe Specifikimet Teknike.

Relacioni hidrologjik

Relacioni gjeologjik, sizmik

Relacioni shtresave rrugore

Relacioni topografik

Relacioni hidrologjik

Raport i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis